به نظر شما ما بیشتر به کدام سری بپردازیم؟
(8.225%) 1109
GTA III
(2.202%) 297
GTA Vice City
(48.16%) 6494
GTA San Andreas
(5.451%) 735
GTA IV
(35.95%) 4848
GTA ELFC

تعداد شرکت کنندگان : 13483